Rytov/Eikonal Approximation of Wavepaths

Converted to html: [ rytov/rytov.html ] ; Other formats: [ rytov.pdf ] [ rytov.ps.gz ]


Return to parent directory.